Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Notariaat In de Tiendschuur B.V. en Notariskantoor Nederweert B.V., hierna al dan niet gezamenlijk te noemen: "kantoor" zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. 

Artikel 1 

Definities 

Kantoor: Notariaat In de Tiendschuur en / of Notariskantoor Nederweert. 

Opdrachtnemer: Notariaat In de Tiendschuur treedt naar buiten als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd Notariaat In de Tiendschuur B.V., statutair gevestigd te Weert, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72040459. 

Notariskantoor Nederweert treedt naar buiten als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd Notariskantoor Nederweert B.V., statutair gevestigd te Nederweert, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 13036408. 

De betreffende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de enige opdrachtnemer. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van notaris wordt daarmee tevens bedoeld de genoemde besloten vennootschap. 

Notaris: onder notaris wordt verstaan, de notaris, de waarnemer van de notaris en de kantoorgenoten van de notaris, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast. 

Kantoorgenoten: onder kantoorgenoten worden verstaan natuurlijke personen welke werkzaam zijn bij genoemd kantoor. 

Opdrachtgever: onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en). 

Opdracht: onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. 

Beroepsorganisatie: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50179705. 

Artikel 2 

Toepassingsgebied 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door het kantoor. 

Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van de notaris en het kantoor, maar ook ten behoeve van de aandeelhouders van het kantoor, bestuurders van het kantoor, bestuurders van aandeelhouders van het kantoor, toegevoegd notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor het kantoor werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers. 

Artikel 3 

Samenwerking Notariaat In de Tiendschuur en Notariskantoor Nederweert 

Notariaat in de Tiendschuur en Notariskantoor Nederweert werken samen. 

Als gevolg van deze samenwerking kan de notaris ervoor kiezen om opdrachten geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een van beide kantoren. 

De notaris zal bij het inschakelen van een van genoemde kantoren, waar nodig, tevoren overleggen met de opdrachtgever. 

Artikel 4 

Aanvaarden opdracht 

Een opdracht geldt als aanvaard: 

- als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de opdrachtgever; dan wel; 

- als de opdrachtgever een opdrachtformulier heeft getekend; 

- als de opdrachtgever een namens de notaris op verzoek van de opdrachtgever gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies heeft ontvangen. 

Artikel 5 

Tarieven, voorlichting over financiële gevolgen en kosten van derden 

1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke “full-servicetarieven” in rekening worden gebracht, tenzij tussen de notaris en de opdrachtgever (schriftelijk) anders wordt overeengekomen. De notaris licht de potentiële opdrachtgever tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van de inschakeling van de notaris. 

2. De notaris mag de kosten verbonden aan zijn werkzaamheden niet ten laste brengen van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever. 

3. Indien gedurende de uitvoering van de opdracht mocht blijken dat: 

- er sprake is van meerwerk, waaronder dient te worden verstaan werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de opdracht; 

- vertragingen ontstaan in aanlevering van stukken en gegevens door opdrachtgever of derden; 

is de notaris bevoegd extra kosten in rekening te brengen. 

De notaris zal dit in een voorkomend geval aan de opdrachtgever melden. 

Indien er bij de opdracht meerdere partijen betrokken zijn en bedoelde extra kosten, naar het oordeel van de notaris, veroorzaakt worden door dan wel vanwege één partij, is de notaris bevoegd de extra kosten aan die betreffende partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris. 

4. Kosten die derden ter zake van een opdracht in rekening brengen (zoals kadasterkosten, leges, griffierechten, kosten verbonden aan het Centraal Testamenten Register, kosten verbonden aan het Centraal Levenstestamenten Register en kosten die in verband met een akte aan de beroepsorganisatie moeten worden afgedragen) worden te allen tijde naar het werkelijk verschuldigd bedrag doorbelast aan de opdrachtgever. Bij wijziging van bedoelde bedragen gedurende de opdracht zullen de gewijzigde bedragen uiteindelijk worden doorbelast aan de opdrachtgever. 

5. Wijzigingen in het percentage van de verschuldigde omzetbelasting worden te allen tijde doorberekend. Alle verschuldigde bedragen zullen derhalve worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het dan geldende tarief. 

6. De notaris is bevoegd om kosten en honorarium in rekening te brengen indien: 

a. betekening aan de notaris van exploit(en) en/of correspondentie afkomstig van- of namens een partij in een bij een notaris verleden notariële akte, waarbij het/de betreffende exploit(en)/correspondentie wordt/worden uitgebracht/verzonden gericht aan een andere partij in die akte en waarbij deze worden uitgebracht bij -dan wel gezonden aan de door de wederpartij bij de notaris gekozen woonplaats; 

de kosten en het honorarium voor de hiermee verband houdende en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden worden in dat geval in rekening gebracht bij de perso(o)n(en) in wiens opdracht het exploit wordt uitgebracht dan wel in wiens opdracht de correspondentie wordt betekend; 

b. betekening aan de notaris van exploit(en) en/of correspondentie afkomstig van- of namens een derde waarbij het/de betreffende exploit(en)/correspondentie wordt/worden uitgebracht/verzonden gericht aan een partij in een bij de notaris verleden notariële akte; 

de kosten en het honorarium voor de hiermee verband houdende en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden worden in dat geval in rekening gebracht bij de perso(o)n(en) aan wie het exploit wordt uitgebracht, dan wel aan wie de correspondentie is gericht of wordt betekend; 

c. verzoeken tot afgifte van: 

- een afschrift van een akte; 

- een grosse van een akte; 

- een duplicaat van een onder de notaris berustend document waaronder uitdrukkelijk begrepen nota’s en declaraties; 

d. sprake is van een depot zoals in artikel 9 omschreven. 

De kosten die de notaris in rekening brengt zullen zijn de kosten zoals deze zijn vastgesteld in de op dat moment meeste recente kantoortarieven. 

7. De notaris kan: 

- van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen; en/of 

- overgaan tot tussentijdse declaratie van werkzaamheden. 

8. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. 

Artikel 6 

Niet doorgegane akte en/of ingetrokken opdracht 

Werkzaamheden die door de notaris worden verricht zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte vallen tevens onder de opdracht. 

De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en/of medewerkers van de notaris aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijk uurtarieven. Het uurtarief betreft het uurtarief zoals deze is vastgesteld in de op dat moment meeste recente kantoortarieven. 

Artikel 7 

Kwaliteitsrekening 

1. Voor het gebruik van de kwaliteitsrekening door opdrachtgever kan de notaris aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen. 

2. Indien de bank waar de kwaliteitsrekening wordt aangehouden kosten en/of negatieve rente op de derdengelden in rekening brengt, is de notaris gerechtigd de kosten en/of negatieve rente aan de opdrachtgever (of rechthebbende tot de gelden) door te belasten, al dan niet door middel van een forfaitair bedrag. 

3. Over bedragen met betrekking tot een waarborgsom of depot die langer dan 5 werkdagen op de kwaliteitsrekening staan, wordt over de periode dat daarover rente wordt ontvangen rente vergoedt aan de opdrachtgever (of rechthebbende tot het bedrag). Op de rentevergoeding en de uitzonderingen zijn van toepassing de voorschriften opgenomen in de artikelen 4 tot en met 7 van de Regeling op het Notarisambt, vastgesteld door de Minister van Veiligheid en 

Justitie de dato 11 december 2012, Staatscourant 2012, 26483 danwel zoals deze nadien eventueel mochten wijzigen. 

Artikel 8 

Betaaltermijnen declaraties 

Declaraties van het kantoor dienen: 

- voorafgaand aan het passeren van de akte(n) te worden voldaan op de derdengeldenrekening van de notaris; danwel 

- per pin betaling te worden voldaan bij het passeren van de akte(n); 

- contant te worden voldaan bij het passeren van de akte(n), doch de notaris behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om contante betalingen alleen toe te staan voor bedragen onder een bepaald maximum bedrag; 

tenzij anders op de declaratie wordt vermeld. 

Indien een declaratie niet is voldaan bij het passeren van de akte(n), dan dient de declaratie binnen 14 dagen na passeerdatum te zijn voldaan. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De notaris kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. De (externe) kosten die de notaris maakt vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering alsmede ter zake van de door de notaris op basis van het op het kantoor gebruikelijke uurtarief, komen voor rekening van de opdrachtgever. Tevens is hij vanaf dat moment een rente verschuldigd over die vordering. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. 

Artikel 9 

Depotregelingen 

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op: 

- gelden die op de derdengeldenrekening van de notaris in depot zijn gestort en waarvan door de notaris is vastgesteld dat tussen de bij de depotverhouding betrokken partijen (nog) geen of geen volledige overeenstemming bestaat omtrent de uitbetaling daarvan; en/of 

- gelden die ingevolge de voor het notariaat geldende regelgeving bij de notaris in depot zijn gesteld. 

De notaris zal slechts in de hierna vermelde situaties tot uitbetaling van een tot een notarieel depot behorende bedrag aan een partij overgaan: 

a. indien de notaris een schriftelijk en in voorkomende gevallen gelijkluidende opdracht tot uitbetaling van alle bij het betreffende depot betrokken partijen heeft ontvangen; of 

b. na een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan dan wel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard en in dat geval conform de uitspraak. 

Belanghebbende die bij een notarieel depot partij zijn, hebben in verband met het vorenstaande slechts een voorwaardelijke aanspraak jegens de notaris en wel onder de opschortende voorwaarde dat en in de mate waarin het bedrag een partij als rechthebbende uiteindelijk zal blijken toe te behoren. 

Dit artikel is van toepassing in alle gevallen waarin ofwel een depotakte ontbreekt ofwel de depotakte niet voorziet in een naar het oordeel van de notaris duidelijke uitbetalingsregeling. 

Artikel 10 

Cessie of verpanding 

Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan 

maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit. 

Artikel 11 

Inschakelen derden 

Het staat de notaris vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen aandeelhouders en personeelsleden te laten uitvoeren en met inschakeling van derden. 

Bij het inschakelen van derden neemt de notaris steeds de nodige zorgvuldigheid in acht. 

De notaris zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. De notaris is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door de notaris ingeschakelde derden te aanvaarden. 

Artikel 12 

Elektronisch (rechts)verkeer 

1. De notaris is bevoegd ontwerpakten, correspondentie, afrekeningen en dergelijke per e-mail of op een andere elektronische wijze te doen toekomen: 

- indien opdrachtgever zelf per e-mail of andere elektronische methode met de notaris communiceert; of 

- indien opdrachtgever op andere wijze heeft kenbaar gemaakt met het gebruik hiervan in te stemmen. 

2. Indien door of namens de notaris met het oog op elektronische dienstverlening een beveiligingscode en/of wachtwoord wordt/worden verstrekt: 

- dan is de beveiligingscode en/of het wachtwoord strikt persoonlijk en niet overdraagbaar; 

- is de opdrachtgever verplicht de notaris onverwijld op de hoogte te brengen indien de opdrachtgever vermoedt dat zijn beveiligingscode/wachtwoord aan derden bekend is, dan wel door derden gebruikt wordt; 

- dient de opdrachtgever indien hij via de beveiligingscode/wachtwoord in een beveiligde omgeving van een website van of beheerd door de notaris kan komen, dient opdrachtgever voortdurend te controleren of hij zich in deze beveiligde omgeving bevindt; 

- is de opdrachtgever niet gerechtigd om de door de notaris verstrekte beveiligingscode/wachtwoord te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het doel waarvoor verstrekt; 

- dient de opdrachtgever alle instructies van de notaris ter zake van elektronische dienstverlening strikt op te volgen. 

3. De notaris is nimmer aansprakelijk voor: 

- schade, van welke aard ook, die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van onjuistheid in, verminking van, of vertraging in de door de opdrachtgever aan de notaris gegeven informatie, ten gevolge van onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending hiervan; 

- schade van welke aard ook als gevolg van het niet beschikbaar zijn van elektronische dienstverlening, evenals als gevolg van onjuiste, niet actuele of onvolledige informatie en/of berekeningen, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de notaris; 

- schade van welke aard ook, die opdrachtgever lijdt ten gevolge van een onjuistheid in, verminking van, vertraging in elektronische informatie door derden zoals: 

- het Kadaster; 

- de Gemeentelijke Basis Registratie Personen; 

- het Centraal Testamenten register; 

- het Centraal Levenstestamenten register; 

- het Verificatie Identificatie Systeem; 

- het Insolventieregister; 

- het curateleregister; 

- het UBO-register; 

- het handelsregister; 

- het Boedelregister; 

- schade van welke aard ook, die opdrachtgever lijdt ten gevolge van storingen in (telecommunicatie)apparatuur en programmatuur van de opdrachtgever; 

- schade van welke aard ook als gevolg van een handelen of nalaten van de opdrachtgever in strijd met dit artikel; 

- schade als gevolg van diefstal, vermissing, misbruik, beschadiging, tenietgaan en het niet of gebrekkig functioneren van een beveiligingsmiddel; 

- schade van welke aard ook als gevolg van het niet opvolgen van de door de notaris gegeven instructies. 

4. Elektronische informatie heeft dezelfde juridische status als schriftelijke opdrachten, opgaven en mededelingen. De schriftelijke vastlegging of de schriftelijke reproductie van door de notaris ontvangen elektronische informatie, levert tussen opdrachtgever en de notaris volledig bewijs op, behoudens door de opdrachtgever geleverd tegenbewijs. 

Artikel 13 

Bewaren dossiers 

1. Na het sluiten van een dossier wordt het fysieke dossier met alle zich daarin bevindende stukken, waaronder begrepen stukken toebehorende aan of opgesteld door opdrachtgever of derden, digitaal gearchiveerd. Vervolgens wordt het fysieke dossier met alle zich daarin bevindende stukken, waaronder begrepen stukken toebehorende aan of opgesteld door opdrachtgever of derden, vernietigd. 

2. De notaris heeft recht om digitale dossiers, zodra na het sluiten van het betreffende dossier door de notaris twintig (20) jaar zijn verstreken, zonder verdere aankondiging te verwijderen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van 20 jaar zal de bewijslast aan de zijde van de opdrachtgever liggen. 

3. De notariële akten worden bewaard op de wijze en voor de duur zoals de Wet op het notarisambt bepaalt. 

Artikel 14 

Fraude preventie en Wwft 

Veel werkzaamheden van de notaris vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Diensten op het gebied van vastgoed en ondernemingsrecht vallen over het algemeen onder de Wwft. Ook bij personen- en familierecht kan de Wwft van toepassing zijn, bijvoorbeeld als de notaris ook fiscaal advies geeft. 

De Wwft verplicht notariskantoren, onder andere: 

- de identiteit van zijn cliënt vast te stellen; 

- cliënten-onderzoek te doen; 

- aanvullende informatie te vragen over de herkomst van middelen; 

- zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet. 

Meer informatie en uitleg is te vinden in de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna ook te noemen: “KNB”) opgestelde consumentenbrochure “Cliëntenonderzoek en meldplicht in het notariaat”. Deze 

brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek ook door de notaris worden verstrekt. 

Artikel 15 

Beroeps- en gedragsregels 

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB opgestelde consumentenbrochure “Spelregels voor de notaris en consument”. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek ook door de notaris worden verstrekt. 

Artikel 16 

Klachten en Geschillenregeling 

Voor de dienstverlening in het notariaat bestaat er een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Voor deze geschillenregeling wordt verwezen naar www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. 

Deze regeling is van toepassing op de dienstverlening van de notaris. 

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal de opdrachtgever deze klacht eerst aan de notaris mededelen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende adequate wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot: 

- de KNB; en/of 

- de desbetreffende Kamer voor het Notariaat; en/of 

- de geschillencommissie Notariaat (bij een declaratiegeschil); en/of 

- de burgerlijke rechter. 

Artikel 17 

Limitering aansprakelijkheid 

1. ledere aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door de notaris gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de notaris dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van de notaris komt. In de beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering dient te voldoen. 

Onder aansprakelijkheid voor verrichte of te verrichten werkzaamheden wordt mede verstaan aansprakelijkheid wegens dienstweigering. 

2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het notariële honorarium dat voor de betreffende dienstverlening door de notaris in rekening is gebracht en is ontvangen. 

3. De hiervoor in de leden 1 en 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden. 

4. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 is ter zake van de navolgende werkzaamheden/dienstverlening – buiten het geval van opzet of grove schuld – iedere beroepsaansprakelijkheid van de notaris uitgesloten, ongeacht of en zo ja tot welk bedrag door de notaris een uitkering krachtens beroepsaansprakelijkheid kan of had kunnen worden verkregen: 

- het verstrekken van (onbetaalde) algemene adviezen via de telefoon; 

- het verstrekken van (onbetaalde) algemene adviezen via e-mail. 

5. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige leden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op het kantoor van de notaris werkzaam zijn. 

6. Elke vordering jegens kantoor verjaart 12 maanden nadat de partij die schade zou hebben ondervonden op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit. 

Artikel 18 

Vrijwaring 

Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de notaris, vrijwaart de opdrachtgever de notaris voor en tegen, en zal de opdrachtgever de notaris schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op de notaris mocht hebben of jegens de notaris mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door de notaris voor de opdrachtgever of anderszins verband houden met de opdracht van de opdrachtgever aan de notaris, daaronder begrepen schade, kosten en uitgaven die de notaris lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsverhouding. 

Artikel 19 

Rechtskeuze 

De rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter of de Geschillencommissie. 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 72040459 en 13036408. 

Contact

Notariskantoor Nederweert B.V.
Pastoor van der Steenstraat 1
6031 EB Nederweert

E-mail:

Tel: 0495 633 266

Openingstijden

Het kantoor is op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Eventueel kan in overleg een afspraak op locatie gemaakt worden.

Naast het kantoor is gratis parkeergelegenheid.