Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. 

Onze contactgegevens

Naam kantoor:        Notariskantoor Nederweert
Adres:   Pastoor van der Steenstraat 1
Postcode / Plaats:   6031 EB Nederweert
Email:  


Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten; 
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of 
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven. 

 

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. 

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht. 

Regels persoonsgegevens bij notariële akten 

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens: 

1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt. 

2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren. 

3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte (proces verbaal) maken waarin de wijziging staat. 

4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster. 

5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan. 

6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens. 

 

Bron van verwerkte persoonsgegevens 

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn: 

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster, CTR, CLTR, CDR 
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent 
 • Belastingdienst 
 • Eventuele overige partijen die deel uitmaken van de transactie/handeling 


Doorgeven van uw persoonsgegevens 

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. 

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers: 

 • Belastingdienst/registratie 
 • Kadaster 
 • CTR 
 • CLTR 
 • CDR 
 • Eventuele overige personen/rechtspersonen die deel uitmaken van de transactie (zoals bijvoorbeeld de hypotheekbank) 

 

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. 

Bewaren van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. 

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens 

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. 

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. 

Recht van inzage van de betrokkene 

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten. 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Verkla(a)rt(ren) kennis te hebben genomen van de inhoud van deze privacyverklaring en geven Notariskantoor Nederweert en hun medewerkers toestemming om gebruik te maken van de benodigde persoonsgegevens. 

Contact

Notariskantoor Nederweert B.V.
Pastoor van der Steenstraat 1
6031 EB Nederweert

E-mail:

Tel: 0495 633 266

Openingstijden

Het kantoor is op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Eventueel kan in overleg een afspraak op locatie gemaakt worden.

Naast het kantoor is gratis parkeergelegenheid.